Ολοκληρωμενες υπηρεσίες μηχανικών, τεχνικης υποστηριξης

Παρέχουμε:

  • Ολοκληρωμένη λογιστική διαχείριση οικοδομικών έργων.
  • Βιβλίο Κοστολογίου Οικοδομών. (ΠΟΛ.1039/9-3-2006)
  • Έντυπο Απολογιστικού Κόστους Οικοδομής (ΠΟΛ. 1105/8-8-2006 & 1111/2006)
  • Έντυπο Προϋπολογιστικού Κόστους Οικοδομής. (ΠΟΛ.1048/20-3-2006)
  • Άμεση και ολοκληρωμένη ενημέρωση σχετικά με την οικονομική πορεία κάθε φάσης των οικοδομικών έργων.
  • Παράλληλη κάλυψη των υποχρεώσεων τήρησης βιβλίων εργαζομένων και αναλυτικές μηνιαίες καταστάσεις εργαζομένων του ΙΚΑ.

Σε  όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου υπάρχει συστηματική παρακολούθηση (project management) αντιστοιχίας παραγόμενου αποτελέσματος και στόχων του έργου και γίνονται εισηγήσεις και διορθωτικές παρεμβάσεις. Eτσι με την ολοκλήρωση των εργασιών, το έργο να έχει ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις απαιτήσεις που έχουν καθοριστεί.

 

 

 

diaxirisi ergon